Tisztelt Ügyfeleink!

A szakmai címek megadásának eljárása a területi mérnöki kamarák és a Magyar Mérnöki Kamara önkormányzatiságának körébe tartozó, nem közigazgatási hatósági eljárás.

A 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet (13. §) és a Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata (III. fejezet), valamint a címek odaítélésekor eljáró testület ügyrendje alapján a területi kamarák az alábbi címeket adhatják ki.

Szakmai címek

A szakmai címek megadásának eljárása a területi mérnöki kamarák és a Magyar Mérnöki Kamara önkormányzatiságának körébe tartozó, nem közigazgatási hatósági eljárás.

A 266/2013. (VII. 11.) kormányrendelet (13. §) és a Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata (III. fejezet), valamint a címek odaítélésekor eljáró testület ügyrendje alapján a területi kamarák az alábbi címeket adhatják ki.

 1. Vezető tervezői cím
 2. Különösen gyakorlott cím
 3. Tervező gyakornoki cím
 4. Tervező műszaki ellenőri cím
 5. Beruházási tanácsadói cím
 6. Mentori cím
 7. Műemlékek területén gyakorlott cím

A címet erre irányuló kérelem alapján adja a területi kamara annak a mérnöki kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőnek (kivéve a tervező gyakornoki cím, amelynek nem feltétele a kamarai tagság), aki megfelel a vonatkozó előírásoknak.

A szakmai cím nem eredményez újabb jogosultságot, célja az arra érdemes szakmagyakorlók pozitív kiemelése és képességének ill. tudásának igazolása a piaci igények alapján, így a címet az országos névjegyzék is tartalmazza.

A területi kamara elnöksége a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül hozza meg a döntését. Az elnökség soron következő testületi üléséig az eljárást a területi kamara titkára felfüggesztheti, melyről a kérelmezőt értesíti. A cím megadásának elutasítására irányuló döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, mivel nem hatósági eljárás keretében történik a megítélés, helyette ismételt benyújtásra van lehetőség, amennyiben az elutasítás alapjául szolgáló körülmények megváltozása ezt indokolja.

1) A vezető tervezői cím megadásának szabályai

A vezető tervezői címhez a tervezőnek magas színvonalú tudományos-műszaki felkészültséggel és referenciákkal kell rendelkeznie. Vezető tervező címmel rendelkező személy végezheti – erre irányuló megbízás alapján – az építészeti-műszaki dokumentáció szakmai ellenőrzését (tervellenőrzés). A kérelemhez csatolni kell:

a)Legalább 10 éves tervezési gyakorlat során, a kiemelkedő színvonalú tervezési tevékenységből legalább az 5 legjobbnak tartott terv vázlatos bemutatását,
b)A magas fokú, széleskörű tudományos technikai színvonal igazolását, ami alapulhat:

 • szakmai tudományos fokozat, publikáció, szabadalmak bemutatásán;
 • szakmai, tudományos szervezetek, egyesületek elismerésein, javaslatain;
 • szakmai kitüntetéseken, elismeréseken, díjakon;
 • egyéb, a cím megadását és a fenti teljesítményt igazoló, támogató okiraton.

2) A különösen gyakorlott cím odaítélésének szabályai

A különösen gyakorlott címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki kiemelkedően magas színvonalú teljesítményt igazoló referenciákkal rendelkezik.

A kérelemhez csatolni kell a jogosult szakterületen belül, a részterületen kiemelkedő színvonalú szakmai teljesítményt, tevékenységet igazoló referenciákat:

 • a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározott időtartamú, a kérelmezett részterületnek megfelelő, kiemelkedő színvonalú tervezési tevékenységből az 5 legjobbnak tartott terv bemutatását és/vagy
 • szakmai tudományos fokozat és/vagy,
 • a szakterületen magyar vagy idegen nyelvű, szakmai tudományos folyóiratban, amennyiben a szakterületeken releváns magyar vagy idegen nyelvű, impakt faktoros folyóiratban megjelent publikáció és/vagy,
 • szabadalom bemutatása és/vagy
 • szakmai, tudományos szervezetek, egyesületek elismerése, javaslata és/vagy
 • szakmai kitüntetés, elismerés, díj
 • további relevánsnak tartott dokumentumok

A különösen gyakorlott cím odaítélésének különös szabályai villámvédelmi tervezés esetén: Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő villamos tervező jogosult, aki az érvényes vonatkozó műszaki követelményen alapuló, az Országos katasztrófavédelmi Főfelügyelőséggel (OKF) egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált villámvédelmi létesítési vizsgát eredményesen letette, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján kiemelt gyakorlottságát az MMK megállapította. A kivitelezésért felelős műszaki vezetőnek, műszaki ellenőrnek szintén rendelkeznie kell a fentiek szerinti érvényes záróvizsgával.

3) A tervező gyakornoki cím megadásának szabályai

A tervező gyakornoki cím kérelmezéséhez a szakképzettség megszerzését követően a megszerezni kívánt jogosultsághoz a kérelmező természetes személy előminősítést kérhet a területi mérnöki kamarától. A feltételek teljesítése esetén a kérelmező a tervező gyakornok címről igazolást kap, a címet használhatja, a tervlapokon feltüntetheti a címet, önálló tervezésre azonban nem jogosít.

A kérelemhez csatolni kell:

 • szakirányú szakképzettséget igazoló oklevél hiteles másolata,
 • a szakirány elbírálásához a leckekönyv másolata vagy az oklevél melléklete, ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, vagy ha azt a területi kamara titkára a szakirány megállapítása érdekében kéri.

4) A tervező műszaki ellenőr cím megadásának szabályai

A tervező műszaki ellenőri címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki rendelkezik építészeti-műszaki tervezői és építési műszaki ellenőri jogosultsággal.

5) A beruházás tanácsadói cím odaítélésének szabályai

A beruházási tanácsadói címet az az építészeti-műszaki tervezői, és azzal azonos szakterületen építési műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező kérheti, aki építési beruházások bonyolításában igazolt referenciákkal rendelkezik.

A kérelemhez csatolni kell a magas színvonalú teljesítményt igazoló referenciákat, és a szakmaterületre vonatkozó beruházási szakmai gyakorlatnak az igazolását, ami tanúsítja a tervezési követelményeknek, a tervezési követelmények kivitelezésben történő megvalósulásának, valamint a beruházásokban szerzett ismereteknek a minősített ismereteit.

6) A mentori cím odaítélésének szabályai

A mentori szakmai címet az a szakmagyakorló személy kérheti, aki vállalja a tervező gyakornoki címmel rendelkező személy szakmai felügyeletét, és segíti szakmai fejlődését.

Mentori címet a képzettség megszerzésében, a jogosultsághoz szükséges mérnöki gyakorlat megszerzésében, valamint a továbbképzésben végzett jelentős teljesítések esetén, a mérnöki életpályán a minőségi szakmagyakorlást elősegítő szakmagyakorló kaphat. Ehhez figyelembe vehető:

 • a képzés alatti TDK konzulensi, bírálati tevékenység,
 • képzés alatti előírt ipari gyakorlat biztosítása,
 • diplomaterv konzulensi, bírálati tevékenység,
 • záróvizsga bizottsági munka,
 • az MMK mesteriskoláiban végzett oktatói tevékenység,
 • az kamarák által szervezett oktatási, továbbképzési rendezvényeken végzett oktatói tevékenység.

A kérelemhez a kérelmezőnek a tervező gyakornoki címmel rendelkező személy szakmai mentorálásának vállalásáról szóló nyilatkozatát, valamint a fenti tevékenységet igazoló dokumentumokat kell csatolnia.

A kérelmezőnek a mentorált által választott szakterületnek megfelelő érvényes jogosultsággal kell rendelkeznie.

7) A műemlékek területén gyakorlott cím megadásának szabályai

Műemlékek területén gyakorlott címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész tervező, felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr kérheti, aki igazolja műemléki védelem alatt álló építmény vonatkozásában az alábbi tevékenységek körében három tevékenység elvégzését:

 • építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése,
 • építési munkák felelős műszaki vezetése,
 • építési munkák műszaki ellenőrzése.

Műemlékek területén gyakorlott címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész tervező, felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr kérheti, aki rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel és igazolja műemléki védelem alatt álló építmény vonatkozásában az alábbi tevékenységek körében három tevékenység elvégzését:

 • építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése,
 • építési munkák felelős műszaki vezetése,
 • építési munkák műszaki ellenőrzése.