EMLÉKEZTETŐ

 

Készült: a 2020. december 7.-én 14:30, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülésén, a mely a veszélyhelyzetre tekintettel online módon került megtartásra.

 

Az üléshez Teams-en keresztül kapcsolódtak:

Az elnökségi tagok: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Meskó András, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor, dr. Szabó Éva, Baumann Mihály, dr. Jaczó Zoltán

A Felügyelő Bizottság elnöke Degré András, valamint dr. Winkler Ervin titkár

 

Tárgy: Elnökségi ülés

Napirendi pontok:

 1. Az MMK működéséről és fontosabb eseményeiről tájékoztató

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK alelnök

 

Használt vagy új, de jól működő informatikai eszközökkel lehet segíteni a koronavírus járvány idején a rászoruló diákokat. A Digitális Összefogás elnevezésű jótékony akciót az Innovációs és Technológiai minisztérium szervezi, és akció keretében számítógépeket, laptopokat és tableteket gyűjt és juttat el a járvány idején olyan diákoknak, akinek ez segítséget ad a tanuláshoz. A jelenlegi nehéz helyzetben a Magyar Mérnöki Kamara arra kéri tagjait, hogy ha tehetik csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hogy a rászoruló diákok minél kevésbé szenvedjék meg a járvány negatív hatásait.

 

Az MMK is részt vett Európa legnagyobb munkaerőpiaci preferencia felmérésében. A PwC Magyarország idén már negyedik alkalommal végezte el a hazai munkaerőpiaci preferencia felmérését. A korábbi években elsősorban a fiatalokra fókuszáló felmérés idén már valamennyi generáció elvárásait vizsgálta. A felmérés az MMK tagjai számára is nyitott volt, az eredményeket a kattintás után található prezentáció mutatja be.

 

Az Európai Parlament megbízásából, a meglévő épületek energiahatékony és földrengés-ellenálló felújítási mintaprojekt tanulságairól rendeztek konferenciát. A november 16-19 között tartott angol nyelvű online konferencia díjmentesen volt elérhető a regisztrációt követően, és bármely előadáson részt lehetett venni. A rendezvény teljes mértékben az online térben került megrendezésre. Minden nap közel 100 hallgató kapcsolódott be az első sorban a dél-európai államokat érintő földrengésbiztos fejlesztéseket és kutatásokat ismertető előadásokba. Az előadások számos felújítási, megerősítési megoldást mutattak be, első sorban tapasztalatokra épülő megerősítései eljárásokat ismertettek a kutatók. Magyarországon ezeket a kutatásokat és fejlesztéseket az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. fogja össze, bekapcsolódva ezekbe a határokon átnyúló együttműködésen alapuló kutatásokba.

 

 1. Az MMK Választmányi üléséről, azon belül az Alapszabályelőkészítő Bizottság előterjesztésének véleményezéséről tájékoztató.

Az MMK 2020. november végére betervezett Rendkívüli Küldöttgyűlésének elmaradásáról tájékoztató

Előterjesztő: Lengyel Tamás MMK alelnök, Dr. Kukai Tibor BMMK elnök, Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

 

Az MMK választmánya megvitatta az Alapszabály Előkészítő Bizottság által készített alapszabály tervezetet. Az első napirendi pont keretében Kun Gábor az Alapszabály Előkészítő Bizottság társelnöke tájékoztatta a Választmányt arról a csaknem egyéves munkáról, amelynek során számos kompromisszum megkötése után elkészült a most a Választmány elé került alapszabály tervezet.

Szőllőssy Gábor társelnök azt emelte ki, hogy a kamara számos szervezeti egységének bevonásával hosszú egyeztetés-sorozat után alakult ki a tervezet. Az Alapszabály tervezetéről ezután részletes vita kezdődött. A Választmány a nap során az Alapszabály Előkészítő Bizottság által készített tervezetben áttekintette azokat a pontokat, amelyek teljes egyetértés hiányában több változatban szerepeltek. A testület egyenként szavazott a még nyitott pontokról. A Választmány véleménye alapján az AEB még egyszer áttekinti a tervezetet, az MMK elnöksége pedig ennek alapján előterjesztheti azt a Küldöttgyűlésnek.

 

Az Elnökség legutóbbi, november 11-én megtartott ülésén a résztvevők többsége egyetértett abban, hogy a veszélyhelyzet idején nincs lehetőség arra, hogy az Elnökség az 1/2020. (II. 12.) MMK Küldöttgyűlési határozatban meghatározott november végi időpontra összehívja a Küldöttgyűlés ülését. Az Elnökség egyeztetett arról, hogy az Alapszabály olyan fontos kérdés az MMK életében, amelynek küldöttgyűlési megtárgyalásánál a személyes részvétel lenne indokot, továbbá az online ülésen az érdemi vita lebonyolíthatósága is kérdéses. Ugyanakkor rövidesen meg kell kezdeni a tisztújítás előkészítését is. Az Elnökség úgy foglalt állást, hogy mindezekre figyelemmel a Küldöttgyűlés összehívásáról később dönt.

 

 1. A BMMK működéséről és fontosabb eseményeiről tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor BMMK elnök

  1. MIK-BMMK együttműködés keretében „Mérnöknőnek lenni, mérnöknővé válni” fotó-, poszter- és videópályázat (tájékoztató: Dr. Szabó Éva Ibolya)

 

A Fotó- poszter- és videópályázati felhívás a PTE MIK jelenlegi és volt hallgatói, mérnök oktatói számára kerül kiírásra. Célja, hogy a beküldött pályamunkák tükrözzék, hogy milyen a mérnöki szakma női szemmel, hogy a mérnöknek tanulás, a mérnökké válás vonzó, érdekes, a nőknek is önmegvalósítást jelentő folyamat. A pályázatra nők és férfiak egyaránt jelentkezhetnek, életkortól és állampolgárságtól függetlenül.

 

A beküldött anyagok tükrözzék:

 • mit jelent nőként mérnöknek lenni és azzá válni?
 • mit jelent a mérnökké válást a PTE MIK-en való
  tanulással megtenni?

 

A fenti két témakört 3 műfajban, fotókkal, poszterrel vagy videófelvételekkel lehet bemutatni a megadott formai feltételek mellett. Egy pályázó mindkét témakörre, mindhárom műfajban (kifejezési formában) pályázhat, de pályázhat csupán egy kifejezési formában is. Egy pályázó maximum három pályamunkát adhat be.

 

  1. MIK Építőmérnök szak tudományos Diákköri Konferencia tájékoztató (Dr. Meskó András)

A PTE Műszaki és Informatikai Karán, illetve az elődintézményben folyó tudományos diákköri mozgalomnak több mint három évtizedes története van. A vezető testületek, az oktatók, a hallgatók vezetői fontos feladatként kezelték és kezelik ma is a tudományos és művészeti diákkörökben tevékenykedő hallgatókkal való foglalkozást. A diákkörök munkájának koordinálását tanszéki szinten a tudományos diákköri titkárok, kari szinten a kari Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács (TMDT) látja el.

Tudományos diákköri dolgozatokat, pályamunkákat készítő hallgatók minden év őszén Tudományos Diákköri Hét keretében mutatják be előzetesen elbírált tudományos produktumaikat. Évről évre 5-7 szekcióban 25-40 dolgozat kerül bemutatásra. A szekció zsűrik a legjobb pályamunkákat pénzjutalomban részesítik, illetve javasolják bemutatásra a soron következő Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

  1. Pécs, Király u. 35. sz. BMMK ingatlan aktuális helyzetéről tájékoztató

 

Az ingatlan 2020.11.01. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra külföldi egyetemi hallgatok részére került kiadásra.

 

 1. A BMMK 2020 évi eddigi mérnöktovábbképzési tevékenységről, és a mérnöktovább-képzések technikai módszertanának működéséről tájékoztató.

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna továbbképzési szakreferens

 

A járványhelyzetre tekintettel ez évben egyetlen személyes jelenléti rendezvényt tudtunk megvalósítani. A járványügyi korlátozások miatt a továbbképzéseket online illetve hibrid formában tarjuk meg.

 

 1. A 2020 évi pályázati támogatásról tájékoztató.

Előterjesztő: Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag

A BMMK részéről a 2020. évi pályázati támogatási kérelem benyújtása megtörtént, az elbírálás folyamata még tart.

 

 1. Az Állami Számvevőszék „Köztestületek ellenőrzés – Magyar Mérnöki Kamara“ című ellenőrzési programjának keretében a Baranya Megyei Mérnöki Kamara ellenőrzését végezte 2015-2018 évekre vonatkozóan. Az Állami Számvevőszéki Jelentést a BMMK megkapta, a jelentésben foglaltakról és a megtett intézkedéseinkről tájékoztatás.

Előterjesztő: dr. Winkler Ervin  titkár

 

Az Állami Számvevőszék Elnökének 2020. szeptember 22. napján a 2020. augusztus 13.-án kelt, EL-2833-002/2020 iktatószámú, kamaránkhoz 2020. augusztus 27.-én beékezett, a „Köztestületek ellenőrzése – Magyar Mérnöki Kamara” címmel készített számvevőszéki jelentésre tekintettel az alábbi intézkedési tervet állítottuk össze:

 

Tervezett intézkedés:

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (Kamtv.) 3. § (3) bekezdés c) pontja értelmében „a területi kamara önigazgatási feladatkörében nyilvántartást vezet tagjairól és tagjelöltjeiről.” A tagdíjkövetelések analitikus nyilvántartásának vezetését a Kamtv. szerinti tagnyilvántartás részeként, a nyilvántartás adatainak kiegészítésével tervezzük biztosítani az alábbiak szerint:

 

 1. A tagnyilvántartást ki kell egészíteni az alábbi adatokkal:
 • az adott évre megállapított tagdíj összege,
 • az adott évi tagdíj befizetésének adatai:
  • befizetés időpontja,
  • befizetett összeg,
 • a tagdíj befizetéséhez kapcsolódó számlázási adatok:
  • számlázási név,
  • számlázási cím,
  • adószám,
 • a tagdíj befizetésről kiállított kamarai számla adatai:
  • számla sorszáma,
  • számla kelte.

 

 1. A főkönyvi könyvelésben a partnerek nyilvántartását a kamarai tag partnerek esetén ki kell egészíteni a tag tagszámával.

 

 1. A fenti módosítások eredményeképpen a két rendszer közötti egyeztetés és ellenőrzés az alábbiak szerint biztosítható:

 

 1. Egy adott kamarai tag tagdíj egyenlege (tartozás esetén a vele szemben fennálló tagdíjkövetelés összege) mind az analitikus nyilvántartásból, mind pedig a főkönyvi könyvelésből lekérdezhető, az adatok összevethetők és ellenőrizhetők
  1. a kamarai tag tagszáma,
  2. a számlázási adatok, különösen az adószám, valamint
  3. a számla adatai, különösen a számlaszám alapján.

 

 1. Egy adott időszakra vonatkozóan mind az analitikus nyilvántartásból, mind pedig a főkönyvi könyvelésből lekérdezhető az összesített tagdíjkövetelés, amely további önellenőrzésre ad lehetőséget.

 

 1. Tagdíjak befizetésének és nyilvántartásának szabályait, illetve az ezzel kapcsolatos kamarai feladatokat belső szabályzatban kell rögzíteni.

 

 1. Tagfelvételek, tervezői és szakértői engedélyek iránti kérelmek értékelése

Előterjesztő: dr. Winkler Ervin titkár

 

Kamarai tagságfelvétel

 

Ikt.sz. kódszám Név
65/2020 02-1465 Bojtár József
78/2020 02-1466 Marosvölgyi Kornél
79/2020 02-1467 Táncos Richárd
64/2020 02-1468 Schoderbeck Attila
85/2020 02-1469 Sipos Gábor
86/2020 02-1470 Kelemen László
87/2020 02-1471 Leikauf Tibor Sándor

 

Az Elnökség tagjai a tagfelvételt megszavazták.

 

 

 

 

 

 

 

Tervezési és szakértői jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

 

Ikt.sz.

Kamarai tags.szám Név Tervezői Szakértői
64/2020 02-1468 Schoderbeck Attila T  
65/2020 02-1465 Bojtár József   Mb5-Sz
78/2020 02-1466 Marosvölgyi Kornél V  
79/2020 02-1467 Táncos Richárd G  
85/2020 02-1469 Sipos Gábor VI  
86/2020 02-1470 Kelemen László V, EN-VI, EN-ME  
87/2020 02-1471 Leikauf Tibor Sándor G  
 

99/2020

 

02-1049

 

Veresné Miskolczi Rita

 

 

B

 

 

SZÉM4, SZÉS8

 

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 

Műszaki ellenőr/felelős műszaki vezető jogosultság iránti kérelmet nyújtottak be:

 

 

Ikt.sz.

 

 

Nyilv.sz.:

 

Név

 

Új engedély

 

 

67/2020

 

 

02-51868

 

 

Szász Balázs

MV-M, ME-M
MV-VZ, ME-VZ
MV-KÉ, ME-KÉ
 

78/2020

 

02-51343

 

 

Marosvölgyi Kornél

MV-V
MV-VI
ME-EN-VI
ME-V
 

66/2020

 

02-51867

 

Schoderbeck Attila

     MV-É, ME-É
MV-M, ME-M
MV-VZ, ME-VZ
MV-KÉ, ME-KÉ
 

 

 

 

68/2020

 

 

 

 

02-51336

 

 

 

 

Magyar Balázs

MV-TV

ME-EN-TV

MV-VI

ME-EN-VI

ME-V átsorolása
MV-TE,

ME-EN-TE

MV-ÉV,

 

ME-V
 

79/2020

 

02-51869

 

Táncos Richárd

MV-ÉG
ME-G
 

83/2020

 

02-51778

 

Mészáros Sándor

MV-ÉG
ME-G
 

89/2020

 

02-51828

 

Martin József

MV-VI
ME-EN-VI
 

90/2020

 

02-51870

 

Ildzsa Gabriella

 

MV-É-R

 

92/2020

 

02-51871

 

Lenner Levente

MV-ÉG

ME-G

MV-EN

ME-EN

98/2020 02-51783 Géber István MV-VV
93/2020 02-51872 Fritz Gergő
96/2020 02-51871 Halász Péter  TÉ
100/2020 02-51526 Sebestyén János MV-GO-R

 

Az Elnökség tagjai a jogosultságok megadását tudomásul vették.

 

 1. Az MMK 2021 évi Tisztújításának Jelöltállítási Felhívásáról tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Kukai Tibor MMK VJB elnöke

 

Az MMK Választási Jelölőbizottsága 2020. 12.01. napján jelöltállítási felhívást küldött a területi kamarák és a tagozatok részére a Magyar Mérnöki Kamara 2021. évi Tisztújításáról.

 

A jelöltállításra tűzött határidő kettő hónap, tehát a területi kamaráknak és a szakmai tagozatoknak 2021. február 05-ig kell benyújtaniuk a Választási Jelölőbizottság részére a jelölésre vonatkozó területi kamarai, illetve szakmai tagozati határozatot, valamint az elfogadó nyilatkozatokat és a rövid bemutatkozásokat. A jelölő határozatot a Választási Jelölőbizottságnak határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha a határozat és a 4.3.4.f) pont szerinti mellékletei hiánytalanul 2021. február 05-ig postai küldeményként feladásra kerültek az MMK 1117 Budapest, Szerémi út 4. címre és ezzel egyidejűleg ezen okiratok elektronikus formátumban a e-mail címre megküldésre kerültek.

 

A Választási Jelölőbizottság felhívta a területi kamarák és a szakmai tagozatok figyelmét arra, hogy a tisztújítással kapcsolatos jelölés menetét az MMK jelenleg hatályos Alapszabályának előírásai, a területi kamarák alapszabálya, illetve a szakmai tagozatok ügyrendje szerint kell végrehajtani.

 

 1. Egyebek

Következő ülés időpontja: 2021. január 6. 15.00. (Online)

 

kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:

Dr. Winkler Ervin